Regulamin serwisu i sklepu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRACOWITEPSZCZOLKI.ORG

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży, za pośrednictwem serwisu internetowego www.pracowitepszczolki.org (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”).

 2. Serwis prowadzony jest przez FUNDACJĘ PRACOWITE PSZCZÓŁKI z siedzibą w Sobótce, ul. Zaułek Świdnicki 2, 55-050 Sobótka, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749235, NIP: 8961581172, REGON: 381351371, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.

 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

   1. e-mailowo, na adres Usługodawcy: biuro@pracowitepszczolki.org,

   2. telefonicznie pod numerem: +48 783 824 561,

   3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.pracowitepszczolki.org, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Sklep – wyodrębniona część Serwisu, w ramach której Usługodawca prezentuje Towary przeznaczone do sprzedaży oraz umożliwiająca Użytkownikom Zamówienie tych Towarów;

Klient – Użytkownik, który dokonał Zamówienia Towarów prezentowanych w Sklepie;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Umowa o świadczenie Usług – Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Towar – produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu będącego elementem Serwisu Internetowego, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Treści cyfrowe – Towar będący produktem elektronicznym w szczególności w postaci kodu cyfrowego, prezentowane w Sklepie i dostarczane w sposób wskazany w Serwisie, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych Towarów;

Bilet – Towar, którego Zamówienie uprawnia do udziału w Warsztatach lub Konsultacji. Każdy Bilet uprawnia do udziału wyłącznie w Warsztatach lub Konsultacji oznaczonych zgodnie z opisem na stronach Serwisu;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą wybranego przez Klienta Towaru, spośród Towarów prezentowanych w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Towarów;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Sklepu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Sklepie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Warsztaty – usługa świadczona przez Usługodawcę lub podmiot trzeci, stanowiąca wydarzenie stacjonarne bądź też prowadzone za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej (w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość wskazanych w Serwisie), mające charakter szkolenia, kursu, konsultacji lub innego typu spotkania o charakterze rozrywkowym, szkoleniowym lub innym wskazanym zgodnie z jego opisem dostępnym na stronach Serwisu Internetowego;

Konsultacje – Usługa prezentowana w Serwisie, polegająca na indywidualnym udzieleniu Klientowi porady, wyjaśnień, lub innej konsultacji w dziedzinie lub materii wskazanych w Serwisie, w tym w szczególności dotyczącej kwestii związanych z działalnością prezentowaną w Serwisie. Forma, tematyka, zakres oraz czas trwania każdej Konsultacji wskazany jest w opisie Konsultacji dostępnym w Serwisie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, składania Zamówień w ramach Sklepu, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:

  • urządzenie z dostępem do Internetu,

  • dostęp do poczty elektronicznej,

  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:

   1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,

   2. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie,

   3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Towary prezentowane w Sklepie,

   4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,

   5. Usługa Newsletter,

   6. dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie, w tym opinii o Towarach w ramach Sklepu.

 1. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie każdego z Towarów. Pozostałe Usługi, wskazane w ppkt. 2 powyżej, są Usługami nieodpłatnymi.

 2. Każdy Użytkownik może przeglądać oraz przeszukiwac treści publikowane w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie bloga, gdzie prezentowane są artykuły i fotografie tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy oraz Serwisu, a także zgodne z jego charakterem i specyfiką. Treści prezentowane w Serwisie, w tym w szczególności we wskazanych w zdaniu poprzednim miejscach mogą pochodzić również od podmiotów trzecich, innych niż Usługodawca, przy czym jeśli nie zastrzeżono wyraźnie inaczej, mają one wyłącznie charakter informacyjny, poglądowy lub rozrywkowym i nie stanowią oferty w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 4. Niektóre z Usług Sklepu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w ramach Sklep. W przypadku Klientów posiadających Konto, Konto zawiera m.in. informacje o stanie realizacji Zamówienia czy historię transakcji Klienta.

 5. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Sklepie.

 6. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Sklepie.

 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika.

 8. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

 9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

 10. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie złożenie Zamówienia na Towary prezentowane w ramach Sklepu będącego częścią Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie. Składanie Zamówień oraz zawieranie Umów sprzedaży w Sklepie reguluje pkt. V Regulaminu.

 11. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

 12. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

 13. Użytkownik ma możliwość zamieszczania i prezentowania w Serwisie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do treści zamieszczanych w Serwisie, zakupionego Towaru czy przebiegu transakcji. Użytkownik, dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

 14. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.

 15. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83.

 16. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. SKLEP

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień i zakup Towarów w Sklepie prowadzonym w ramach Serwisu.

 2. Sprzedawcą w Sklepie (dalej zwany również: ,,Sprzedawcą”) jest Usługodawca.

 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

  1. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pomocą formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

 8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w ppkt. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 12. Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 13. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,

  2. za pośrednictwem operatora pocztowego,

  3. dostarczone do Paczkomatu,

  4. transport własny Sprzedawcy,

  5. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

 14. W przypadku Zamówień obejmujących Treści cyfrowe oraz Bilety na Warsztaty, ich doręczenie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, w terminie wskazanym w opisie Towaru w Sklepie.

 15. Bilet dostarczany jest w formacie pdf. Treści cyfrowe dostarczane są w formatach wskazanych w opisie każdego Towaru stanowiącego Treść cyfrową w Sklepie.

 16. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu, w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z ppkt. 20.

 17. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 18. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym cła oraz inne opłaty.

 19. Ceny Towarów obejmują wyłącznie wskazane w opisie Towaru świadczenia. W przypadku Warsztatów, cena Biletu nie obejmuje w szczególności kosztów dojazdu do miejsca ich organizacji, kosztów zakwaterowania oraz w przypadku Warsztatów prowadzonych za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej, kosztów związanych z używaniem komunikatora wykorzystywanego do świadczenia usługi Warsztatu oraz ewentualnego kosztu przesyłu danych.

 20. Klient może wybrać następujące metody płatności:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

  2. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

  3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

  4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 21. Metody płatności za Bilety oraz Towar będący Treścią cyfrową są ograniczone do metod wskazanych w ppkt. 20 lit. a oraz ppkt. 20 lit. d powyżej.

 22. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VI. WARSZTATY I KONSULTACJE

 1. Każdy Bilet uprawnia do udziału w określonych w jego opisie Warsztatach lub Konsultacji. W opisie Towaru stanowiącego Bilet, wskazany jest temat, program i typ Warsztatów, dzień, godzina oraz miejsce, w jakich Warsztaty będą się odbywać, a w przypadku Warsztatów prowadzonych za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej również typ komunikatora internetowego, za pośrednictwem którego świadczona będzie usługa Warsztatów oraz lista wymogów technicznych jakie Klient musi spełnić w celu skorzystania z Warsztatów taką drogą.

 2. W przypadku Biletu uprawniającego do uzyskania Konsultacji, Usługodawca wskazuje inne istotne informacje dotyczące Konsultacji, w tym w szczególności o jej tematyce czy zakresie.

 3. Wskazana zgodnie z pkt. V ppkt. 18-21 cena Biletu obejmuje koszty udziału w Warsztatach lub Uzyskania Konsultacji, materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji programu danych Warsztatów lub Konsultacji o ile Usługodawca to przewiduje, wskazaną w opisie Warsztatów lub Konsultacji ilość godzin szkoleniowych lub godzin ich trwania. W przypadku, gdy cena Biletu na Warsztaty lub uprawniającego do udzielania Konsultacji, obejmuje również inne świadczenia, w tym w szczególności koszt ubezpieczenia osoby uczestniczącej w Warsztatach (dalej jako ,,Uczestnik Warsztatów”/,,Uczestnik”) od następstw nieszczęśliwych wypadków, informacja o tym, wskazana zostanie każdorazowo w opisie Warsztatów, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 4. Uczestnik Warsztatów może na zasadach indywidualnie ustalonych ze Sprzedawcą rozszerzyć usługę Warsztatu lub Konsultacji przez zwiększenie liczby ich godzin czy modyfikacje ich programu.

 5. Na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkaniowych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi jest wyłączone.

 6. Uczestnik Warsztatów ma możliwość odstąpienia od umowy świadczenia usługi Warsztatów najpóźniej na 14 dni przed planowanym dniem organizacji Warsztatów przez Usługodawcę (umowne prawo odstąpienia). W celu realizacji umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik składa oświadczenie e-mailowe na adres Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu. W takim przypadku Usługodawca dokonuje zwrotu kwoty Biletu uiszczonej przez Użytkownika.

 7. Klient może zakupić Bilet dla siebie lub osoby trzeciej, na której rzecz, na podstawie posiadanego Biletu, będzie świadczona usługa Warsztatów.

 8. Uczestnikiem Warsztatu lub Konsultacji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła Bilet na dane Warsztaty lub Konsultacje lub która legitymuje się takim Biletem w dniu odbycia Warsztatów lub Konsultacji.

 9. Uczestnik Warsztatów w czasie Warsztatów kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Warsztaty, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Warsztatów nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o ich upuszczenie.

 10. Warsztaty organizowane przez Sprzedawcę odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, tj. co najmniej 5 Uczestników danych Warsztatów. W przypadku, gdy na dane Warsztaty nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca skontaktuje się z Klientem, który zakupił Bilet na Warsztaty, najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatów e-mailowo, na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.

 11. W przypadku o którym mowa, w ppkt. 11 powyżej, Usługodawca uzgadnia z Klientem indywidualnie nowy termin Warsztatów lub zwrot kwoty Biletu – zgodnie z wyborem Klienta.

 12. W przypadku zwrotu Klientowi kwoty niewykorzystanego Biletu, o której mowa w ppkt. 12 powyżej, Usługodawca dokonuje zwrotu na podany przez Klienta numer konta bankowego, w terminie 14 dni, od podania przez Klienta informacji o numerze konta bankowego na który ma nastąpić zwrot.

 13. Z uwagi na charakter działalności Usługodawcy oraz oferowanych przez niego Warsztatów, uczestnictwo w nich może wiązać się z ryzykiem użądlenia przez pszczoły. W związku z czym, w przypadku gdy Użytkownik jest uczulony na jad pszczeli powinien powstrzymać się od uczestnictwa w Warsztatach oraz Zamawiania Biletu. Usługodawca może przed rozpoczęciem Warsztatów zwrócić się do Klienta o udzielenie stosownych informacji, w tym o alergiach Użytkownika.

VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 7. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

    1. Użytkownik jest zobowiązany do:

   1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

   2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

   3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

   4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,

   5. wykonywania zgodnie z prawem zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów sprzedaży oraz Umów w zakresie świadczenia Usług w Serwisie.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.

 2. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, opinii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

   1. naruszać godności ludzkiej;

   2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

   3. zawierać treści pornograficznych, obraźliwych czy wulgarnych;

   4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

   5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

   6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej

   7. zawierać linków, odesłań czy innego typu odwołań do innych stron internetowych czy aplikacji.

 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, Sprzedawców czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

 2. Każdy Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.

 3. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta, zdjęć, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

 4. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ppkt. 9 powyżej na następujących polach eksploatacji:

   1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

   2. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,

   3. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,

   4. publiczne wyświetlenie,

   5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres FUNDACJA PRACOWITE PSZCZÓŁKI, ul. Zaułek Świdnicki 2, 55-050 Sobótka, na adres poczty elektronicznej: biuro@pracowitepszczolki.org, numer telefonu +48 783 824 561.

 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3. Bilety oraz Treści cyfrowe, których dostawa następuje na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia, należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w ppkt. 3.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres FUNDACJA PRACOWITE PSZCZÓŁKI, ul. Zaułek Świdnicki 2, 55-050 Sobótka, na adres poczty elektronicznej: biuro@pracowitepszczolki.org, numer telefonu +48 783 824 561.

 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 2. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.